Samurai Warriors 5 Compilation Video of All Characters Released

A new video that compiles all of the characters in upcoming video game Samurai Warriors 5 was recently released by Dengeki Online.

The whole video is almost 16 minutes long and it showcases all of the characters in the upcoming beat ‘em up historical video game. It showcases their half-bar and full-bar special musuo attacks.

Here are the characters involved:

 • Nobunaga Oda – young and mature versions
 • Mitsuhide Akechi – young and old versions
 • Hideyoshi Hashiba
 • Ieyasu Tokugawa
 • Yoshimoto Imagawa
 • Shingen Takeda
 • Kenshin Uesugi
 • Motonari Mori
 • Nagamasa Azai
 • Hisahide Matsunaga
 • No
 • Mitsuki
 • Toshiie Maeda
 • Katsuie Shibata
 • Oichi
 • Toshimitsu Saito
 • Shikanosuke Yamanaka
 • Hanbei Takenaka
 • Kanbei Kuroda
 • Kazuuji Nakamura
 • Sena
 • Tadakatsu Honda
 • Hanzo Hattori
 • Sandayu Momochi
 • Takakage Kobayakawa
 • Magoichi Saika
 • Yasuke
 • Nobuyuki Oda
 • Motonobu Okabe
 • Katsuyori Takeda
 • Motoharu Kikkawa
 • Terumoto Mori
 • Dosan Saito
 • Yoshitatsu Saito
 • Yoshikage Asakura
 • Yoshiaki Ashikaga
 • Fujihide Mitsubuchi

Samurai Warriors 5 launches on PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, and PC. It will be available on July 27, 2021.

Here’s the video: